THÔNG TIN PHÒNG ĐÀO TẠO

1. Đặc điểm tình hình:

- Tên đơn vị: Phòng Đào tạo

- Địa chỉ: Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

                Số 284, Đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên

- Quá trình thành lập: Từ năm 1968

- Số CBVC hiện tại: 17 (gồm 3 TS, 6 ThS, 2 NCS, 1 BSCKI, 1 BS, 1 KS, 3 CN )

2. Chức năng: Phòng Đào tạo thực hiện chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác đào tạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo các hệ Cao đẳng, Đại học và Sau đại học lĩnh vực y tế thuộc Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên.

3. Nhiệm vụ:

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch và chương trình đào tạo theo kế hoạch của Đại học Thái Nguyên và của Trường;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh các hệ: cao đẳng, đại học và sau đại học theo kế hoạch của Hội đồng tuyển sinh nhà trường và của ĐHTN;

- Tổ chức, giám sát thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch đào tạo, các quy chế chuyên môn, nghiệp vụ về đào tạo của các Khoa, Bộ môn trong trường;

- Đề xuất, xây dựng kế hoạch mở mã ngành đào tạo mới hệ đại học, sau đại học phù hợp với định hướng chiến lược của Trường;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức biên soạn, duyệt, thẩm định và xuất bản các giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập của trường; định mức thí nghiệm, quản lý giảng đường và các phương tiện dạy học khác;

- Tổ chức quản lý đào tạo hệ không chính quy và đào tạo theo chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, đào tạo ngắn hạn, đào tạo liên tục được Hội đồng Khoa học - Đào tạo nhà trường thông qua;

- Phối hợp thực hiện quản lý giờ giảng đối với cán bộ, giảng viên trong lĩnh vực đào tạo theo các quy định hiện hành;

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực đào tạo;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo chức năng do Hiệu trưởng giao.
4. Danh sách cán bộ hiện đang công tác của Phòng Đào tạo

STT Họ và tên Chức danh ĐT liên hệ Địa chỉ thư điện tử
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Trịnh Văn Hùng
Lại Ngọc Khánh
Phương Thị Ngọc
Nguyễn Phương Sinh
Vũ Thanh Hảo
Nguyễn Thị Thu Thái
Vũ Thị Thu Hằng
Mai Thị Lan Anh
Vũ Tiến Thăng
Ngô Thị Thanh Loan
Vũ Thị Kim Liên
Nguyễn Thị Tân Tiến
Hứa Thị Duyên
Đàm Thị Minh Nguyệt
Phạm Thị Lan Anh
Hoàng Thị Lan
Hoàng Thị Minh Huệ
Trưởng phòng
P. Trưởng phòng
P. Trưởng phòng
P. Trưởng phòng
Chuyên viên
Chuyên viên
Chuyên viên
Chuyên viên
Chuyên viên
Chuyên viên
Chuyên viên
Chuyên viên
Chuyên viên
Chuyên viên
Chuyên viên
Chuyên viên
Chuyên viên
0915209940
0989977258
0912737021
0915965222
0917505895
0986065095
0915200009
0913619828
0906180099
0913358626
0914656289
0988905105
0984883768
0978556337
0985840666
0989386073
0913286687
 hungtrinhvan@gmail.com
 ngockhanhydtn@gmail.com
 phuongngocyktn@gmail.com
 sinhnp.y@gmail.com
 haodhyktn@gmail.com
 thuthaitn@gmail.com
 hangyktn@yahoo.com
 lananhdhyk@gmail.com
 thangyk@gmail.com
 thanhloandhydtn@gmail.com
 vtklien2003@yahoo.com
 tantienyk@gmail.com
 ngocduyenydtn@gmail.com
 nguyetminhydtn@gmail.com
 nangam2008@yahoo.com
 hoanglanyd@gmail.com
 huehoang184@gmail.com