Ban hành bản mô tả CTĐT ngành Hộ sinh trình độ đại học:

Bấm vào đây để xem nội dung thông tin chi tiết;

Ban hành bản mô tả CTĐT ngành YHDP trình độ đại học:

Bấm vào đây để xem nội dung thông tin chi tiết;

Ban hành bản mô tả CTĐT ngành Răng hàm mặt trình độ đại học:

Bấm vào đây để xem nội dung thông tin chi tiết;

Ban hành bản mô tả CTĐT ngành Dược trình độ đại học:

Bấm vào đây để xem nội dung thông tin chi tiết;

Ban hành bản mô tả CTĐT ngành Y khoa trình độ đại học:

Bấm vào đây để xem nội dung thông tin chi tiết;

Ban hành bản mô tả CTĐT ngành CN Điều dưỡng trình độ đại học:

Bấm vào đây để xem nội dung thông tin chi tiết;

Ban hành bản mô tả CTĐT ngành CN Kỹ thuật xét nghiệm y học trình độ đại học:

Bấm vào đây để xem nội dung thông tin chi tiết;