Thứ 7, ngày 18/05/2024

Quy định đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ

22/03/2023 15:16:35 - Lượt xem: 642

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên ban hành Quy định đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ

Chi tiết

Quy chế đào tạo Tiến sĩ 2022

15/03/2023 13:57:56 - Lượt xem: 322

Chi tiết

Quy chế đào tạo Thạc sĩ 2022

15/03/2023 13:56:12 - Lượt xem: 303

Chi tiết

Quyết đinh hướng dẫn đào tạo CKII của trường Đại học Y Dược. Đại học Thái Nguyên

23/11/2017 09:43:04 - Lượt xem: 2236

Quyết đinh hướng dẫn đào tạo CKII của trường Đại học Y Dược. Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Quyết đinh hướng dẫn đào tạo CKI của trường Đại học Y Dược. Đại học Thái Nguyên

23/11/2017 09:42:22 - Lượt xem: 2989

Quyết đinh hướng dẫn đào tạo CKI của trường Đại học Y Dược. Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Quyết đinh hướng dẫn đào tạo BSNT của trường Đại học Y Dược. Đại học Thái Nguyên

23/11/2017 09:41:36 - Lượt xem: 2017

Quyết đinh hướng dẫn đào tạo BSNT của trường Đại học Y Dược. Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

QĐ 36 Quy chế đào tạo VLVH

24/05/2017 10:32:09 - Lượt xem: 1481

QĐ 36 Quy chế đào tạo VLVH

Chi tiết

So 888_2015_QĐ KTTX_TGK_TKTHP

24/05/2017 10:31:05 - Lượt xem: 1382

So 888_2015_QĐ KTTX_TGK_TKTHP

Chi tiết

QĐ 408 Quy định ĐT HTTC

24/05/2017 10:30:34 - Lượt xem: 1356

QĐ 408 Quy định ĐT HTTC

Chi tiết

QĐ 43_2007 Ban hành Quy chế ĐT theo HCTC của Bộ

24/05/2017 10:28:27 - Lượt xem: 1284

QĐ 43_2007 Ban hành Quy chế ĐT theo HCTC của Bộ

Chi tiết

QĐ 19/2006/QĐ-BYT Quy chế đào tạo BS Nội trú

24/05/2017 10:24:04 - Lượt xem: 1413

QĐ 19/2006/QĐ-BYT Quy chế đào tạo BS Nội trú

Chi tiết

QĐ 1367 Quy chế đào tạo CKII

24/05/2017 10:23:31 - Lượt xem: 1449

QĐ 1367 Quy chế đào tạo CKII

Chi tiết

QĐ 1636 Quy chế đào tạo CKI

24/05/2017 10:22:57 - Lượt xem: 1659

QĐ 1636 Quy chế đào tạo CKI

Chi tiết

QĐ 135 Quy định ĐT HTTC cua ĐHTN

24/05/2017 10:22:07 - Lượt xem: 1337

QĐ 135 Quy định ĐT HTTC cua ĐHTN

Chi tiết