Thứ 4, ngày 17/04/2024

Ban hành Quy định rà soát, điều chỉnh, bổ sung và cập nhật CTĐT

22/03/2023 18:04:31 - Lượt xem: 207

Ban hành Quy định rà soát, điều chỉnh, bổ sung và cập nhật CTĐT

Chi tiết

Ban hành Quy định xây dựng, rà soát và điều chỉnh chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

22/03/2023 18:01:53 - Lượt xem: 205

Ban hành Quy định xây dựng, rà soát và điều chỉnh chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

Chi tiết

Ban hành quy định rà soát, điều chỉnh, bổ sung và cập nhật đề cương chi tiết học phần, module

22/03/2023 16:41:02 - Lượt xem: 203

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Ban hành quy định rà soát, điều chỉnh, bổ sung và cập nhật đề cương chi tiết học phần, module

Chi tiết

Ban hành quy định phát triển, rà soát, chỉnh sửa và cập nhật chương trình đào tạo

22/03/2023 16:39:06 - Lượt xem: 217

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Ban hành quy định phát triển, rà soát, chỉnh sửa và cập nhật chương trình đào tạo

Chi tiết

Ban hành quy định xây dựng, rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra đào tạo

22/03/2023 16:36:38 - Lượt xem: 203

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Ban hành quy định xây dựng, rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra đào tạo

Chi tiết