Thứ 5, ngày 08/06/2023

Cập nhật Chuẩn đầu ra các CTĐT trình độ CKI

27/03/2023 15:23:58 - Lượt xem: 25

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Cập nhật Chuẩn đầu ra các CTĐTtrình độ CKI

Chi tiết

Ban hành chuẩn đầu ra chuyên ngành Ung thư trình độ CKI

27/03/2023 15:22:32 - Lượt xem: 19

Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra chuyên ngành Ung thư trình độ CKI của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Ban hành chuẩn đầu ra chuyên ngành KTXNYH trình độ CKI

27/03/2023 15:21:54 - Lượt xem: 23

Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra chuyên ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học trình độ CKI của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Ban hành chuẩn đầu ra chuyên ngành Ung thư trình độ BSNT

27/03/2023 15:20:40 - Lượt xem: 22

Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra chuyên ngành Ung thư trình độ Bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết