Chức năng: 

Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược, kế hoạch và quản lý các CTĐT trình độ đại học, sau đại học và đào tạo liên tục của Trường.

Nhiệm vụ:

1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển các CTĐT trình độ đại học, sau đại học và đào tạo liên tục của Trường;

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch dạy và học cho các CTĐT trình độ đại học, sau đại học và đào tạo liên tục của Trường;

3. Xây dựng đề án, kế hoạch và tổ thức thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm cho các CTĐT trình độ đại học, sau đại học của Trường;

4. Đề xuất mở mới các mã ngành đào tạo trình độ đại học, sau đại học và đào tạo liên tục phù hợp với chiến lược phát triển của Trường;

5. Tổ chức giám sát thực hiện kế hoahcj đào tạo, quy chế chuyên môn, nghiệp vụ của các bộ môn trong toàn Trường;

6. Đề xuất và tổ chức thực hiện đổi mới các phương pháp dạy và học;

7. Phối hớp với phòng TT-KT & ĐBCLGD chỉ đạo các Khoa/ Bộ môn trong việc kiểm tra, đánh giá người học theo quy chế;

8. Phối hợp với phòng Quản trị - Phục vụ rà soát, dự trù vật tư, hóa chất sinh vật phẩm, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo của các đơn vị trong toàn Trường;

9. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức biên soạn, thẩm định và phê duyệt giáo trình, tài liệu dạy/ học cho các CTĐT của Trường;

10. Tổ chức thực hiện, quản lý các CTĐT không chính quy, đào tạo liên tục và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của Trường;

11. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực tuyển sinh và đào tạo;

12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo chức năng được Hiệu trưởng giao.

Danh sách cán bộ hiện đang công tác tại Phòng:

STT Họ và tên Chức danh ĐT liên hệ Email
1 Nguyễn Quang Mạnh Trưởng phòng 0915646678 nguyenquangmanh@tump.edu.vn
2 Vũ Thị Hồng Anh P.Trưởng phòng 0912132532 vuthihonganh@tump.edu.vn
3 Nguyễn Thị Thu Thái P.Trưởng phòng 0989977258 nguyenthithuthai@tump.edu.vn
4   Vũ Tiến Thăng P.Trưởng phòng 0906180099 vutienthang@tump.edu.vn
5 Vũ Thanh Hảo Chuyên viên 0917505895 vuthanhao@tump.edu.vn
 6 Mai Thị Lan Anh Chuyên viên 0913619828 maithilananh@tump.edu.vn
Ngô Thị Thanh Loan Chuyên viên 0913358626 ngothithanhloan@tump.edu.vn
Hứa Thị Duyên Chuyên viên 0984883768 huathiduyen@tump.edu.vn
Đàm Thị Minh Nguyệt Chuyên viên 0978556337 damthiminhnguyet@tump.edu.vn
10  Phạm Thị Lan Anh Chuyên viên 0985840666 phamthilananh@tump.edu.vn
11  Hoàng Thị Lan Chuyên viên 0989386073 hoangthilan@tump.edu.vn
12  Vũ Thị Như Trang Chuyên viên 0965923285 vuthinhutrang@tump.edu.vn
13  Đinh Phương Liên Chuyên viên 0912477573 dinhphuonglien@tump.edu.vn
14  Nguyễn Thị Tình Chuyên viên 0979423457 nguyenthitinh@tump.edu.vn
15  Trần Anh Vũ Chuyên viên 0979146172 tranhanhvu@tump.edu.vn
16  Hoàng Thị Minh Huệ Chuyên viên 0913286687 hoangthiminhhue@tump.edu.vn
17  Cao Bá Khương Chuyên viên 0919965760 caobakhuong@tump.edu.vn
18  Lê Thị Thanh Hoa Chuyên viên 0912868111 lethithanhhoa@tump.edu.vn