Danh sách học viên Công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ năm 2022

http://daotao.tump.edu.vn/uploads/media/Sau%20dai%20h%E1%BB%8Dc/TS/DS%20HV%20tot%20nghiep/2022/2336_Q%C4%90%20c%C3%B4ng%20nh%E1%BA%ADn%20h%E1%BB%8Dc%20v%E1%BB%8B_2022.pdf

http://daotao.tump.edu.vn/uploads/media/Sau%20dai%20h%E1%BB%8Dc/TS/DS%20HV%20tot%20nghiep/2022/CN%20h%E1%BB%8Dc%20v%E1%BB%8B%20D%C6%B0%C6%A1ng%20H%E1%BB%93ng%20Th%E1%BA%AFng_2022.pdf

http://daotao.tump.edu.vn/uploads/media/Sau%20dai%20h%E1%BB%8Dc/TS/DS%20HV%20tot%20nghiep/2022/Q%C4%90%20C%C3%B4ng%20nh%E1%BA%ADn%20h%E1%BB%8Dc%20v%E1%BB%8B%20B%C3%B9i%20Duy%20H%C6%B0ng_2022.pdf