Đề cương chi tiết các học phần dành cho chương trình đào tạo năm học 2016-2017 được sắp xếp theo mã học phần và dùng chung cho tất cả các mã ngành đào tạo đại học chính quy và liên thông.