Lịch học lớp BSNT K16 2022

Xem chi tiết tại đây

1. Nội khoa

http://daotao.tump.edu.vn/uploads/media/Sau%20dai%20h%E1%BB%8Dc/Lich%20h%E1%BB%8Dc%20to%C3%A0n%20kh%C3%B3a/BSNT/Lich%20toan%20khoa%20K16%20Noi.pdf

2. Ngoại khoa

http://daotao.tump.edu.vn/uploads/media/Sau%20dai%20h%E1%BB%8Dc/Lich%20h%E1%BB%8Dc%20to%C3%A0n%20kh%C3%B3a/BSNT/Lich%20toan%20khoa%20K16%20Ngoai.pdf

3. Sản phụ khoa

http://daotao.tump.edu.vn/uploads/media/Sau%20dai%20h%E1%BB%8Dc/Lich%20h%E1%BB%8Dc%20to%C3%A0n%20kh%C3%B3a/BSNT/Lich%20toan%20khoa%20K16%20San.pdf

4. CĐHA

http://daotao.tump.edu.vn/uploads/media/Sau%20dai%20h%E1%BB%8Dc/Lich%20h%E1%BB%8Dc%20to%C3%A0n%20kh%C3%B3a/BSNT/Lich%20toan%20khoa%20K16%20CDHA.pdf

5. Ung thư

http://daotao.tump.edu.vn/uploads/media/Sau%20dai%20h%E1%BB%8Dc/Lich%20h%E1%BB%8Dc%20to%C3%A0n%20kh%C3%B3a/BSNT/Lich%20toan%20khoa%20K16%20UT.pdf

6. Nhi khoa

http://daotao.tump.edu.vn/uploads/media/Sau%20dai%20h%E1%BB%8Dc/Lich%20h%E1%BB%8Dc%20to%C3%A0n%20kh%C3%B3a/BSNT/Lich%20toan%20khoa%20K16%20Nhi.pdf