Bấm vào đây để xem nội dung thông tin chi tiết;

Tải mẫu Biên bản chấm khoá luận tốt nghiệp tại đây;

Tải mẫu Tập hợp danh sách điểm chấm khóa luận tốt nghiệp của Ban giám khảo tại đây;

Tải mẫu Phiếu chấm của thành viện Ban giám khảo tại đây;

Phụ lục 1_Đơn đăng đý thực hiện khóa luận tốt nghiệp;

Phụ lục 2_Mẫu phiếu đề xuất khóa luận tốt nghiệp đại học;