Quyết định ban hành khung chương trình BSNT Ngoại và khung chương trình kèm theo