Quyết định ban hành, khung chương trình và chương trình chi tiết CKI chuyên ngành Gây mê hồi sức