THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO KỲ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 2016