Thứ 3, ngày 28/06/2022

Quyết đinh hướng dẫn đào tạo CKII của trường Đại học Y Dược. Đại học Thái Nguyên

23/11/2017 09:43:04 - Lượt xem: 1770

Quyết đinh hướng dẫn đào tạo CKII của trường Đại học Y Dược. Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Quyết đinh hướng dẫn đào tạo CKI của trường Đại học Y Dược. Đại học Thái Nguyên

23/11/2017 09:42:22 - Lượt xem: 2487

Quyết đinh hướng dẫn đào tạo CKI của trường Đại học Y Dược. Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Quyết đinh hướng dẫn đào tạo BSNT của trường Đại học Y Dược. Đại học Thái Nguyên

23/11/2017 09:41:36 - Lượt xem: 1576

Quyết đinh hướng dẫn đào tạo BSNT của trường Đại học Y Dược. Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

QĐ 36 Quy chế đào tạo VLVH

24/05/2017 10:32:09 - Lượt xem: 1139

QĐ 36 Quy chế đào tạo VLVH

Chi tiết

So 888_2015_QĐ KTTX_TGK_TKTHP

24/05/2017 10:31:05 - Lượt xem: 1083

So 888_2015_QĐ KTTX_TGK_TKTHP

Chi tiết

So 888_2015_QĐ KTTX_TGK_TKTHP

24/05/2017 10:31:03 - Lượt xem: 842

So 888_2015_QĐ KTTX_TGK_TKTHP

Chi tiết

QĐ 408 Quy định ĐT HTTC

24/05/2017 10:30:34 - Lượt xem: 1026

QĐ 408 Quy định ĐT HTTC

Chi tiết

QĐ 43_2007 Ban hành Quy chế ĐT theo HCTC của Bộ

24/05/2017 10:28:27 - Lượt xem: 940

QĐ 43_2007 Ban hành Quy chế ĐT theo HCTC của Bộ

Chi tiết

QĐ 19/2006/QĐ-BYT Quy chế đào tạo BS Nội trú

24/05/2017 10:24:04 - Lượt xem: 969

QĐ 19/2006/QĐ-BYT Quy chế đào tạo BS Nội trú

Chi tiết

QĐ 1367 Quy chế đào tạo CKII

24/05/2017 10:23:31 - Lượt xem: 1015

QĐ 1367 Quy chế đào tạo CKII

Chi tiết

QĐ 1636 Quy chế đào tạo CKI

24/05/2017 10:22:57 - Lượt xem: 1161

QĐ 1636 Quy chế đào tạo CKI

Chi tiết

QĐ 135 Quy định ĐT HTTC cua ĐHTN

24/05/2017 10:22:07 - Lượt xem: 977

QĐ 135 Quy định ĐT HTTC cua ĐHTN

Chi tiết