Kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng an ninh đối với sinh viên chính quy, liên thông năm thứ nhất.