Thông báo về việc Xây dựng chương trình đào tạo ngành Xét nghiệm y học