Xem chi tiết đề cương học phần Nhi khoa 1 tại đây;

Xem chi tiết đề cương học phần Nhi khoa 2 tại đây;

Xem chi tiết đề cương học phần Nhi khoa 3 tại đây;

Xem chi tiết đề cương học phần TTTN Nhi khoa tại đây;