Xem chi tiết đề cương học phần Sản khoa 1 tại đây;

Xem chi tiết đề cương học phần Sản khoa 2 tại đây;

Xem chi tiết đề cương học phần Sản khoa 3 tại đây;

Xem chi tiết đề cương học phần TTTN Sản khoa tại đây;