Quyết định ban hành khung chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế; khung chương trình kèm theo