Quyết đinh hướng dẫn đào tạo BSNT của trường Đại học Y Dược. Đại học Thái Nguyên