Quyết đinh hướng dẫn đào tạo CKII của trường Đại học Y Dược. Đại học Thái Nguyên