Quyết đinh hướng dẫn đào tạo CKI của trường Đại học Y Dược. Đại học Thái Nguyên